O nama

Općinska organizacija SDA Kiseljak

Općinska organizacija SDA Kiseljak je osnovana na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 09.09.1990.godine u Kiseljaku, koju je pripremio inicijativni odbor na čelu sa predsjednikom Ešrefom Hadžićem. Skupštini je prisustvovalo oko 5.000 građana i uglednih gostiju, među kojima je bio i g-din Alija Izetbegović. Izabrani su izvršni općinski organi Stranke na čelu sa Ejubom Mujićem.

Od tada pa sve do danas, OO SDA Kiseljak je vodeća politička snaga bošnjačkog naroda i svih patriota na području općine Kiseljak, kako u proteklom ratu, tako i u poslijeratnom periodu.

U svom kontinuiranom radu SDA Kiseljak je organizovala i provodila mnogobrojne aktivnosti na afirmaciji države Bosne i Hercegovine, te ravnopravnosti građana općine Kiseljak i stvaranju boljih životnih uslova na ovoj općini.

Od Osnivačke skupštine do sada je održano pet redovnih skupština OO SDA Kiseljak, na kojima su birani novi organi i rukovodstva Stranke. Osim prvog predsjednika Ejuba Mujića, predsjednici OO SDA Kiseljak su bili: Alija Bulić, Sulejman Bećirević, Nedžad Karić, Saudin Dahija i Muhamed Emšo.

OO SDA Kiseljak i dalje nastavlja svoje programske aktivnosti na afirmaciji i jačanju države Bosne i Hercegovine, te promicanju svih pozitivnih vrijednosti i boljeg sutra za sve građane općine Kiseljak i šire.

Općinska organizacija SDA Donji Vakuf

Osnivačka Skupština OO SDA Donji Vakuf održana je 28.07.1990.godine i od tog dana ova organizacija predstavlja nezaobilazan faktor u kreiranju budućnosti Donjeg Vakufa. Za prvog predsjednika izabran je Kemal Terzić.

Poslije prvih višestranačkih izbora, SDA postaje najjača Stranka u Donjem Vakufu te iz svojih redova daje i prvog općinskog načelnika, Kemala Terzića.

Ratna zbivanja dovode do masovnog egzodusa stanovništva Donjeg Vakufa put susjednog Bugojna gdje se najveći dio i zaustavlja. Sa svojim sugrađanima, SDA nastavlja dalji život i rad u Bugojnu stvarajući preduslove za nastavak odbrane ovih krajeva i konačni povratak na ognjišta a što će uslijediti konačno 14.09.1995.godine. Sve ratne teškoće koje je proživljavao svaki muhadžir iz Donjeg Vakufa, osjećala je i OO SDA Donji Vakuf.

Povratkom na svoja ognjišta, kao vodeća politička snaga nastavljamo težak rad na svim poljima obnove, zbrinjavanju stanovništva, obnovi infrastrukture, izgradnja institucija, uređenje zajednice. Do danas, OO SDA Donjeg Vakufa ostaje nezaobilazan i najodgovorniji nosilac društvenog rada u našoj općini.

Dužnost predsjednika OO SDA Donji Vakuf pored Kemala Terzića još su obavljali i: Nijaz Učanbarlić, Enes Handžić, Džavid Hadžić, Zijah Balihodžić, Ismeta Rejhan, Hajrudin Talić i Rasim Palalić. Aktuelni načelnik je Huso Sušić iz SDA.

Općinska organizacija SDA Novi Travnik

20.08.1990.godine formiran je inicijativni odbor (od 38 ljudi) za osnivanje OO SDA Novi Travnik. Septembra 1990.godine održava se Osnivačka skupština, tada je zvanično osnovana SDA u Novom Travniku, izabrano rukovodstvo Stranke, za predsjednika je izabran Salih Krnjić. Nakon ujedinjenja općine za načelnika je u mandatu 2000-2004.godina iz SDA izabran Ekrem Hajrić. Na Lokalnim izborima 2008.godine za načelnika Novog Travnika izabran je Refik Lendo iz SDA, koji je zajedno sa 6 vijećnika iz SDA postao stabilizirajući politički faktor usmjeren ka poboljšavanju i unapređenju životnih uslova svih građana Novog Travnika. Aktuelni predsjednik OO SDA Novi Travnik je Refik Lendo, a Izvršni odbor broji 15 članova. U sklopu SDA Novi Travnik osnovani su i djeluju Asocijacija mladih, Asocijacija žena i Asocijacija „Fatma“.

Općinska organizacija SDA Fojnica

Osnivačka skupština SDA Fojnica održana je u septembru 1990.godine i od samog osnivanja SDA je respektabilan i odlučujući politički faktor u Fojnici. Od prvih višestranačkih izbora do danas načelnici općine Fojnica bili su iz Stranke demokratske akcije, a najveći broj viječnićkih mjesta u Općinskom vijeću Fojnica pripadao je vijećnicima ispred SDA.

Provođenjem vanrednih izbora u OO SDA Fojnica u decembru 2011.godine, formiran je Izvršni odbor od 11 članova, za predsjednika OO SDA Fojnica izabran je Salkan Merdžanić, načelnik općine Fojnica. Formiran je i odbor Asocijacije mladih, Asocijacije žena i Asocijacije „Fatma“.

Općinska organizacija SDA Travnik

Stranka demokratske akcije osnovana je nepun mjesec dana nakon osnivanja SDA u Sarajevu. SDA je osnovana kao što je poznato 26.05.1990.godine u Sarajevu, a SDA Travnik 20.06.1990.godine. Pozitivna reakcija građana dovodi do toga da Stranka prerasta u „pokret“ pod nazivom SDA. Nakon profilacije Stranke, SDA u Travniku broji 3300 članova.

Od prvih višestranačkih izbora predsjednik općine, odnosno načelnik je iz redova SDA. SDA Travnik osvaja najveći broj glasova: izglasa načelnika općine i najveći broj vijećnika u Općinskom vijeću Travnik. U aktuelnom Općinskom vijeću 15 vijećnika je iz SDA. U okviru općinske organizacije SDA Travnik aktivno djeluje AM SDA, AŽ SDA i Asocijacija „Fatma“.

Predsjednik Općinske organizacije SDA Travnik je Refik Poparić.

Predsjednik Asocijacije mladih je Adnan Šatrović.

Predsjednica Asocijacije žena je Đenana Dautović.

Predsjednica Asocijacije „Fatma“ je Amela Leko-Filipović.

Općinska organizacija SDA Gornji Vakuf

SDA Gornji Vakuf je osnovana 08.08.1990.godine na Osnivačkoj skupštini održanoj u Gornjem Vakufu. Za prvog predsjednika izabran je ing.Abdulah Topčić. Organizovana je po teritorijalnom principu u 14 mjesnih ogranaka. Skupština SDA Gornji Vakuf broji 69 predstavnika, a Izvršni odbor 15 članova.

SDA je najjača politička partija na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje. Na lokalnim izborima je dobila svog načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje i 10 vijećnika od ukupno 23.

Kako na lokalnim tako i na općim izborima SDA Gornji Vakuf bilježi uspješne rezultate  i ima svoje zastupnike u kantonalnoj i federalnom skupštini te ministra u Vladi SBK.

U okviru općinske Stranke djeluje veoma uspješna Asocijacija mladih, a od 2009.godine i Asocijacija žena. Funkciju predsjednika SDA Gornji Vakuf obavlja dr. Senad Mašetić.

Općinska organizacija SDA Vitez

OO SDA Vitez je osnovana 28.07.1990.godine i prvi inicijatori za osnivanje Stranke u Vitezu bili su: Jašarević Suad, Begović Asim, Cero Muharem, Bektaš Jasmin, Karić Hajrudin, Burak Mesud, Krehić Asim i Lušija Dževad. Od svog osnivanja pa do danas OO SDA Vitez imala je četiri predsjednika i to: Karić Hajrudin period od 1990-1991.godine, Kajmović Munib period od 1991-1996.godine, Rebihić Muhamed period od 1996-2001.godine, dok je aktuelni predsjednik Grabus Muharem. U sklopu OO SDA Vitez djeluju Asocijacija mladih SDA, Asocijacija žena SDA i Asocijacija „Fatma“, svi oni imaju svoje organe koji rade u skladu sa Pravilima SDA. OO SDA Vitez ima Izvršni odbor koji broji 14 članova, a Općinski odbor SDA Vitez ima 31 člana. U aktuelnom mandatu u Općinskom vijeću Vitez od ukupno 25 vijećnika SDA ima 7 vijećnika. OO SDA Vitez daje svoj doprinos i aktivno učešće u svim sferama drušvenog života u Vitezu i nastoji rješavati i poboljšati uslove života svih građana općine Vitez.

Općinska organizacija SDA Jajce

Osnivačka skupština SDA Jajce održana je 22.08.1990.godine i tada je formiran prvi izvršni odbor koji je imao 9 članova. U dva mandata 2004-2008 odnosno 2008-2012 ispred SDA Jajce na mjestu načelnika je Nisvet Hrnjić. Također u mandatu 2004-2008 godine u vijeću je bilo 9 vijećnika ispred SDA a sada u novom mandatu zajedno sa Strankom BiH ima 11 vijećnika sa kojom je u Savezu od općinskih izbora 2008.godine gdje je 10 vijećnika SDA. Aktuelni predsjednik SDA Jajce je Edin Hozan. SDA Jajce nastojat će i u narednom periodu biti značajan politički faktor i kreator dobrog života svih građana u općini Jajce.

Općinska organizacija SDA Bugojno

Općinska organizacija SDA Kreševo

Općinska organizacija SDA Busovaća